Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a panaszok és közérdekű bejelentések, a belső visszaélés-bejelentési rendszerhez kapcsolódó és az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerhez kapcsolódó adatkezeléséhez

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
(a továbbiakban: NNGYK)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postacím: 1437 Budapest, Pf.777
E-mail cím: 
Telefon: +36 1 476 1100
Honlap: https://www.nngyk.gov.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bakó Kinga
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Telefon: + 36 1 476 1100
E-mail:

3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz beérkező olyan panaszok és közérdekű bejelentések, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő bejelentések, amelyek elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, hatósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá, figyelemmel a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) előírásaira. A belső visszaélés-bejelentési rendszer a Panasz tv. 5. alcíme szerinti, az integritássérelmi bejelentések kezelésére szolgáló rendszer, amelybe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer a Panasz tv. 7. alcíme szerinti, a Kormány rendeletével a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alatt álló szervezet által kijelölt elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer, amelybe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, illetve annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (a továbbiakban együttesen: érintettek) a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, illetve a 6. pontban részletezett külső szervezetek részére továbbíthatók. 

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, és az NNGYK-ra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy közérdekű feladatainak végrehajtása érdekében szükséges, tekintettel a Panasz tv. 1-4. §-ának rendelkezéseire, figyelembe véve a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) és g) pontját is.

5. A kezelt személyes adatok forrása, és azon adatok köre, amelyeket nem az érintett bocsátott az adatkezelő rendelkezésére

Az NNGYK nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az NNGYK nem továbbít személyes adatot más címzett részére. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra (Panasz tv. 6. § (2) bekezdés alapján).

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni;
 • alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni (Panasz tv. 6. § (4) bekezdés alapján). 

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, a Panasz tv.-ben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

Az adatkezelő a rá vonatkozó jogszabályok, a munkatársak vonatkozásában, továbbá a belső hálózatán is elérhető normatív utasításokban meghatározott szabályok szerint, megfelelő logikai, fizikai és adminisztratív intézkedésekkel gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról.

7. A személyes adatok tárolásának ideje

Az adatokat tartalmazó iratot az NNGYK a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve ennek hiányában a levéltárba adásáig kezeli. Ezt követően a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok kivételével az NNGYK az adatot törli (az iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az NNGYK-nál megszűnik.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1 Határidő

Az NNGYK az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az NNGYK szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az NNGYK a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

8.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett személy jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az NNGYK-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az NNGYK

 • milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az NNGYK alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az NNGYK az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az NNGYK köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

8.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az NNGYK módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt. A személyes adatok helyesbítéséről az NNGYK tájékoztatja azokat, akikkel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az NNGYK tájékoztatást ad ezen címzettekről, kivéve, ha az a bejelentő személyes adatainak megismerhetővé tételét eredményezné.

8.2.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az NNGYK korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az NNGYK arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az NNGYK-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az NNGYK jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az NNGYK a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az NNGYK-nak kell igazolni, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.2.4. A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az NNGYK-ra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy az NNGYK közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem valósítható meg, ezért a törlési kérelem e vonatkozásban nem teljesíthető.

8.2.6. A Panasz tv. alapján az érintettet megillető jogok

Szóban, személyesen tett bejelentés esetén a bejelentőt nyilatkoztatni kell, hogy kéri-e személyes adatainak zártan történő kezelését (a továbbiakban: zárt adatkezelés). Írásban tett bejelentés esetén a bejelentő zárt adatkezelési igényét vélelmezni kell. Zárt adatkezelés esetén iratbetekintési jog a bejelentő személyes adatinak felismerhetetlenné tétele mellet engedélyezhető.

A bejelentő a bejelentésbe és a részére küldött tájékoztatásokba tekinthet be. Az érintettet (bejelentőt) - a Panasz tv.-ben foglalt esetek kivételével - nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

9. Jogorvoslathoz való jog

A vitás helyezetek békés rendezése érdekében az érintett az NNGYK adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az NNGYK személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme), illetve az NNGYK székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso Az NNGYK székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít